Có 1 kết quả:

非直接 fēi zhí jiē

1/1

fēi zhí jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indirect

Một số bài thơ có sử dụng