Có 1 kết quả:

腓尼基 féi ní jī

1/1

féi ní jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Phoenician