Có 1 kết quả:

肥田 féi tián

1/1

féi tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fertile land
(2) to fertilize (soil)

Một số bài thơ có sử dụng