Có 2 kết quả:

匪徒集团 fěi tú jí tuán匪徒集團 fěi tú jí tuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

gangster

Từ điển Trung-Anh

gangster