Có 2 kết quả:

废藩置县 fèi fān zhì xiàn ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ廢藩置縣 fèi fān zhì xiàn ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)

Từ điển Trung-Anh

to abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)