Có 2 kết quả:

肺炎霉浆菌 fèi yán méi jiāng jūn肺炎黴漿菌 fèi yán méi jiāng jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Mycoplasma pneumoniae

Từ điển Trung-Anh

Mycoplasma pneumoniae