Có 2 kết quả:

肺炎双球菌 fèi yán shuāng qiú jūn肺炎雙球菌 fèi yán shuāng qiú jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Diplococcus pneumoniae

Từ điển Trung-Anh

Diplococcus pneumoniae