Có 2 kết quả:

分号 fēn hào分號 fēn hào

1/2

fēn hào

giản thể

Từ điển phổ thông

dấu chẩm phảy

Từ điển Trung-Anh

semicolon (punct.)

fēn hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

dấu chẩm phảy

Từ điển Trung-Anh

semicolon (punct.)