Có 2 kết quả:

分形几何 fēn xíng jǐ hé分形幾何 fēn xíng jǐ hé

1/2

Từ điển Trung-Anh

fractal geometry

Từ điển Trung-Anh

fractal geometry