Có 1 kết quả:

分音符 fēn yīn fú

1/1

fēn yīn fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dieresis
(2) umlaut
(3) diacritical mark separating two adjacent syllables