Có 1 kết quả:

分子量 fēn zǐ liàng

1/1

fēn zǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

molecular mass