Có 2 kết quả:

坟墓 fén mù墳墓 fén mù

1/2

fén mù

giản thể

Từ điển phổ thông

mộ, mồ mả

Từ điển Trung-Anh

(1) grave
(2) tomb