Có 2 kết quả:

焚烧 fén shāo焚燒 fén shāo

1/2

fén shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to set on fire