Có 2 kết quả:

坟穴 fén xué墳穴 fén xué

1/2

fén xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grave

fén xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grave