Có 1 kết quả:

羵羊 fén yáng

1/1

fén yáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con tinh đất