Có 2 kết quả:

風馳電掣 fēng chí diàn chè风驰电掣 fēng chí diàn chè

1/2

Từ điển Trung-Anh

fast as lightning

Từ điển Trung-Anh

fast as lightning