Có 2 kết quả:

丰功伟绩 fēng gōng wěi jì豐功偉績 fēng gōng wěi jì

1/2

Từ điển Trung-Anh

glorious achievement (idiom)

Từ điển Trung-Anh

glorious achievement (idiom)