Có 2 kết quả:

風和日暄 fēng hé rì xuān风和日暄 fēng hé rì xuān

1/2

Từ điển Trung-Anh

gentle wind and warm sunshine (idiom)

Từ điển Trung-Anh

gentle wind and warm sunshine (idiom)