Có 2 kết quả:

風騷 fēng sāo风骚 fēng sāo

1/2

fēng sāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) literary excellence
(2) flirtatious behavior