Có 2 kết quả:

枫树 fēng shù楓樹 fēng shù

1/2

fēng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

maple