Có 2 kết quả:

枫香木 fēng xiāng mù楓香木 fēng xiāng mù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Chinese sweetgum (Liquidambar formosana)

Từ điển Trung-Anh

Chinese sweetgum (Liquidambar formosana)