Có 2 kết quả:

風雲變幻 fēng yún biàn huàn风云变幻 fēng yún biàn huàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

changeable situation (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

changeable situation (idiom)