Có 2 kết quả:

峰值輸出功能 fēng zhí shū chū gōng néng峰值输出功能 fēng zhí shū chū gōng néng

1/2

Từ điển Trung-Anh

peak power output (of an electrical device etc)

Từ điển Trung-Anh

peak power output (of an electrical device etc)