Có 2 kết quả:

丰足 fēng zú豐足 fēng zú

1/2

fēng zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant
(2) plenty

fēng zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant
(2) plenty

Một số bài thơ có sử dụng