Có 2 kết quả:

俸錢 fèng qián俸钱 fèng qián

1/2

fèng qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

salary