Có 2 kết quả:

凤眼兰 fèng yǎn lán ㄈㄥˋ ㄧㄢˇ ㄌㄢˊ鳳眼蘭 fèng yǎn lán ㄈㄥˋ ㄧㄢˇ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

water hyacinth

Từ điển Trung-Anh

water hyacinth