Có 1 kết quả:

佛法僧目 fó fǎ sēng mù

1/1

fó fǎ sēng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Coraciiformes, class of birds including kingfishers and hornbills