Có 1 kết quả:

孵化器 fū huà qì

1/1

fū huà qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incubator
(2) apparatus for incubating eggs