Có 1 kết quả:

夫妻肺片 fū qī fèi piàn

1/1

fū qī fèi piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

popular Sichuan cold dish made of thinly sliced beef and beef offal