Có 1 kết quả:

浮泛 fú fàn

1/1

fú fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float about
(2) (of a feeling) to show on the face
(3) (of speech, friendship etc) shallow
(4) vague