Có 1 kết quả:

浮家泛宅 fú jiā fàn zhái

1/1

fú jiā fàn zhái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to live on a boat
(2) to drift from place to place (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng