Có 2 kết quả:

輻射直接效應 fú shè zhí jiē xiào yìng辐射直接效应 fú shè zhí jiē xiào yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

direct effect of radiation

Từ điển Trung-Anh

direct effect of radiation