Có 2 kết quả:

凫翁 fú wēng鳧翁 fú wēng

1/2

fú wēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

watercock (Gallicrex cinerea)

fú wēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

watercock (Gallicrex cinerea)