Có 2 kết quả:

福无双至 fú wú shuāng zhì福無雙至 fú wú shuāng zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

blessings never come in pairs (idiom)

Từ điển Trung-Anh

blessings never come in pairs (idiom)