Có 2 kết quả:

服务广告协议 fú wù guǎng gào xié yì ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ服務廣告協議 fú wù guǎng gào xié yì ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Service Advertisement Protocol
(2) SAP

Từ điển Trung-Anh

(1) Service Advertisement Protocol
(2) SAP