Có 3 kết quả:

服务台 fú wù tái ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ服務台 fú wù tái ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ服務臺 fú wù tái ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄞˊ

1/3

Từ điển Trung-Anh

(1) service desk
(2) information desk
(3) reception desk

Từ điển Trung-Anh

(1) service desk
(2) information desk
(3) reception desk

Từ điển Trung-Anh

(1) service desk
(2) information desk
(3) reception desk

Từ điển Trung-Anh

(1) service desk
(2) information desk
(3) reception desk