Có 2 kết quả:

服务提供商 fú wù tí gōng shāng服務提供商 fú wù tí gōng shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(Internet) service provider

Từ điển Trung-Anh

(Internet) service provider