Có 2 kết quả:

服务业 fú wù yè ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄜˋ服務業 fú wù yè ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

service industry

Từ điển Trung-Anh

service industry