Có 1 kết quả:

福星高照 fú xīng gāo zhào

1/1

fú xīng gāo zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lucky star in the ascendant (idiom); a lucky sign