Có 1 kết quả:

符咒 fú zhòu

1/1

fú zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charm
(2) amulet (religious object conferring blessing)