Có 2 kết quả:

釜底游魚 fǔ dǐ yóu yú釜底游鱼 fǔ dǐ yóu yú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) a fish at the bottom of the pot (idiom)
(2) in a desperate situation

Từ điển Trung-Anh

(1) a fish at the bottom of the pot (idiom)
(2) in a desperate situation