Có 2 kết quả:

副产物 fù chǎn wù副產物 fù chǎn wù

1/2

fù chǎn wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

byproduct material

fù chǎn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

byproduct material