Có 2 kết quả:

复共轭 fù gòng è ㄈㄨˋ ㄍㄨㄥˋ 複共軛 fù gòng è ㄈㄨˋ ㄍㄨㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) complex conjugate (math.)
(2) complex conjugation

Từ điển Trung-Anh

(1) complex conjugate (math.)
(2) complex conjugation