Có 2 kết quả:

副国务卿 fù guó wù qīng副國務卿 fù guó wù qīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Under-Secretary of State

Từ điển Trung-Anh

Under-Secretary of State