Có 2 kết quả:

父母双亡 fù mǔ shuāng wáng父母雙亡 fù mǔ shuāng wáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to have lost both one's parents

Từ điển Trung-Anh

to have lost both one's parents