Có 2 kết quả:

妇女能顶半边天 fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān ㄈㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ婦女能頂半邊天 fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān ㄈㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Woman can hold up half the sky
(2) fig. nowadays, women have an equal part to play in society

Từ điển Trung-Anh

(1) Woman can hold up half the sky
(2) fig. nowadays, women have an equal part to play in society