Có 2 kết quả:

付錢 fù qián付钱 fù qián

1/2

fù qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pay money

fù qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay money