Có 2 kết quả:

父权制 fù quán zhì父權制 fù quán zhì

1/2

fù quán zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

patriarchy

fù quán zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

patriarchy