Có 2 kết quả:

赴汤蹈火 fù tāng dǎo huǒ ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ赴湯蹈火 fù tāng dǎo huǒ ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to go through water and tread on fire (idiom); not afraid of any difficulty

Từ điển Trung-Anh

to go through water and tread on fire (idiom); not afraid of any difficulty