Có 4 kết quả:

复职 fù zhí復職 fù zhí負值 fù zhí负值 fù zhí

1/4

fù zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to resume a post

fù zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to resume a post

fù zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

negative value (math.)

fù zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

negative value (math.)